>
“ บริษัท ” หมายถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซิร์ฟเน็ตโซลูชั่น
“ บริการ “ หมายถึง บริการให้เช่าเครื่อง Server ( Dedicated Server ) เพื่อจัดเก็บข้อมูล, Colocation, Webhosting โดยเครื่องที่ให้บริการได้ทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของทางบริษัท
“ ผู้ใช้บริการ ” หมายถึง หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กร/นิติบุคล/บุคคล ที่ประสงค์จะใช้บริการ ที่ให้บริการโดยบริษัท
1. เราจะดูแลระบบการทำงาน และระบบเครือข่ายของเรา ให้เป็นไปในสภาพปกติ และใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ เรามีความเชื่อว่า ลูกค้าควรจะเข้าถึงเว็บของตนเอง ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี การเข้าถึงนี้ ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งอาจจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา อาทิ วงจรเชื่อมต่อ ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของท่าน อาจจะขัดข้องชั่วคราว หรือสัญญาณจากท่าน ไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต อาจจะผิดปกติ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ทีมให้บริการของเราจะ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานการณ์กลับเป็นปกติ โดยเร็วที่สุด

2. ห้ามผู้ใช้บริการการใช้งานเครื่องให้บริการ ในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์

3. ผู้ใช้ต้องไม่รับ-ส่งข้อความ ข้อมูล ภาพ หรือรหัสสัญญาณใดๆ ที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือเป็นการขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี นโยบาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศ ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือที่ทางราชการกำหนด หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติ

4. ห้ามผู้ที่ใช้บริการ ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำผิดกฎหมาย การพนัน การละเมิดลิขสิทธิ์ (Pirated Software, MP3, etc.) ขนบธรรมเนียม หรือศีลธรรม (Adult materials, etc.) เราไม่รับผู้ใช้บริการที่ทำการส่งอีเมล์ขยะ Bulk Mail หรือการ Spam ไปยังผู้ที่ไม่ประสงค์จะรับอีเมล์จากผู้ใช้บริการ เราจะดำเนินการโดยเด็ดขาด กับลูกค้าที่พยายามเจาะเข้าไปในระบบเครือข่าย ในส่วนที่เป็นของระบบ หรือบัญชีของลูกค้ารายอื่น การดักจับข้อมูลที่เครือข่าย (Sniffing) การนำโปรแกรมจากภายนอกมารันในระบบ รวมถึงโปรแกรม Proxy/VPN และอื่นๆ ผู้ให้บริการจะปิดบัญชีเหล่านี้ทันทีที่ตรวจสอบพบ โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า และจะไม่มีการคืนค่าบริการ หรือค่าติดตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับฝ่ายกฎหมายของบ้านเมือง ในการตรวจสอบให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกฎหมายและตลอดจนดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด

5. ผู้ใช้ต้องใช้ความระมัดระวังและไม่กระทำการใดๆ ต่อเครื่องให้บริการ เพื่อบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์อื่นๆ ไม่ว่าทั้งในระบบเครือข่ายของบริษัทเอง และ/หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปใช้งาน และผู้ใช้จะต้องรักษาความลับของ Password ของผู้ใช้เป็นอย่างดี ไม่ให้บุคคลภายนอกนำไปใช้

6. หากผู้ใช้บริการ ละเมิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่ง และใช้ทรัพยากร ของ Server เกินกำหนด หรือทำให้ Server เกิดปัญหา บริษัทจะระงับยกเลิกการใช้งาน ของ account โดยทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ จนกว่าเจ้าของ account จะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย และหากยังไม่ดำเนินการแก้ไข บริษัท สามารถปิด account ได้ อย่างถาวร โดยจะไม่คืนเงินและไฟล์ให้ เจ้าของ account นั้น ๆ ได้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

7. บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากระบบเคเบิ้ล หรือวงจรสื่อสารต่างๆ ชำรุดบกพร่อง ขัดข้อง หรือไม่สามารถใช้การได้ หรือ เกิดจากการที่ข้อความ ข่าวสาร ข้อมูล ภาพ หรือรหัสสัญญาณที่ผู้ใช้ใช้ในการติดต่อสื่อสารเกิดความล่าช้า เสียหาย หรือสูญหาย

8. บริษัทไม่มีหน้าที่ในการควบคุม ตรวจสอบ ป้องกัน เก็บรักษาหรือดำเนินการอื่นใด รวมตลอดทั้งไม่รับประกันในคุณภาพ ข้อมูล ภาพ เนื้อหาข่าวสารที่ผู้ใช้รับ-ส่งผ่านระบบเครือข่ายของบริษัท และบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่อผู้ใช้อันเนื่องมาจากความล่าช้า ผิดพลาด ขาดตกบกพร่อง หรือการขัดข้องของวงจรสื่อสาร จานแม่เหล็ก ที่ผู้ใช้รับ-ส่งผ่านระบบเครือข่ายของบริษัทแต่อย่างใด

9. ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าบริการล่วงหน้า ตามแผนการให้บริการที่สั่งซื้อ เป็นเวลาล่วงหน้าก่อนหมดช่วงการใช้งาน ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการ หากไม่ได้รับการชำระค่าบริการ จากผู้ใช้บริการ ภายใน 7 วันทำการ หลังจากครบกำหนดชำระ

10. หากผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกการใช้บริการ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะคืนค่าบริการที่ได้ชำระล่วงหน้าไว้แล้ว ยกเว้นแต่จะได้รับแจ้งยกเลิกการใช้บริการ ภายในเวลา 30 วันนับจากเริ่มใช้บริการครั้งแรก ซึ่งผู้ให้บริการจะคืนค่าบริการให้ครบ ยกเว้นค่าติดตั้ง

11. ข้อกำหนดและเงื่อนไข ในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมีสิทธิยกเลิกบริการได้ทันที โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายใดๆให้แก่ผู้ใช้ทั้งสิ้น
Hotline Call to : 08-9795-5558
E-Mail: info at intercybernet.com
Paypal Support

Home    |     About us    |     Domain    |     Webhosting    |     Colocation    |    Dedicated  
 VPS    |     Ready Server    |     Software    |    Contact US

Servenet Limited Partnership © 2004-2006.  Terms of services
Dedicated Servers and Web Hosting